Daim Ntawv Thov

  1. Muab daim ntawv hauv qab no khij kom tiav, los yog muab daim zwm ua PDF thau los      
    Lus Ceeb Toom: Siv Acrobat Reader nkaus xwb los muab daim ntawv zwm ua PDF ua kom tiav.
  2. Muab luam tawm
  3. Xee npe thiab kom koj tug kws kho mob los yog ib tug neeg muaj ntawv ua haujlwm kho mob xee npe rau
  4. Muab daim ntawv uas muab luam tawm xa tuaj yam yog xa ntawv, xa email, xa fax, los yog nqa tuaj tim ntsej tim muag.
    Daim ntawv nyob hauv Internet yuav muab khaws tseg tsis tau.
    Peb yuav tsis muab cov ntsiab lus ntawm koj tus kheej sau cia los yog muab xa tawm nyob rau hauv lub vas sab no.
California Phones California Telephone Access Program
California Public Utilities Commission Deaf and Disabled Telecommunications Program

Ua Ntawv Thov Hnub No! 3 Kauj Ruam Yooj Yim

1. Teb kom tiav ntu no.


Haiv Neeg:
Kuv yeem tau cov ntaub ntawv ua:*

ITSEEM CEEB, NYEEM UA NTEJ KOS NPE Kev Lees Lus Tsis Nias Nqi. Tus neeg thov xov tooj lees tias CPUC thiab/los yog lub Xeev California, thiab/los yog lub koom haum California Communications Access Foundation (CCAF) tsis muaj (cov) kev tab tuaj yeem, txawm yuav yog nthuav qhia los yog hais ua paj lug, txog txoj kev ua tswv, kev siv, kev zwj ceeb thiab/los yog kev ua hauj lwm ntawm cov khoom siv txuas lus uas muab rau tus neeg ua ntawv thov ua ib feem ntawm txoj kev pab no (Yam Khoom). Tus neeg ua ntawv thov lees yuav them nuj nqis, tiv thaiv thiab tsis pub muaj kev puas raug CPUC, lub Xeev California,thiab/los yog CCAF los ntawm txhua yam thiab tag nrho cov kev aws nqi, cov nuj nqis (xws li cov nqi ntiav kws lij choj tsim nyog) sab nraud, thiab cov nqi raug poob uas tshwm sim los ntawm los yog muaj feem xyuam nrog txoj kev ua tswv, kev siv, kev zwj ceeb thiab/los yog kev ua hauj lwm ntawm Yam Khoom. Tus neeg ua ntawv thov lees yuav tsis pub CPUC, lub Xeev California, thiab/los yog CCAF tiv nqi rau tus neeg thov xov tooj los yog tiv lwm cov tib neeg rau lwm cov kev raug nqi, kev ua ploj los yog ua puas uas muaj los yog iab liam tias muaj, txawm ncaj nraim los yog lug raug, raws li los yog los ntawm txoj kev ua tswv, kev siv, kev zwj ceeb thiab/los yog kev ua hauj lwm ntawm Yam Khoom. Kuv lees tias kuv yeej nyob rau hauv lub tsev uas siv xaim xov tooj hauv California.

FAJ SEEB: Thov ua tib zoo xaiv koj yam khoom vim tias peb xav muab lub xov tooj kom haum rau koj tshaj plaws. CTAP yuav los yog hloov yam khoom yog tias 1) yam khoom uas muab txais rau tus neeg cia li tsis ua hauj lwm los yog muaj kev tsis ua hauj lwm zoo los yog 2) tus neeg txoj kev tsis taus tu ncua hloov. Thov muab koj yam khoom nrog tag nrho cov cuab yeej ntim ua ke tuaj xa rov qab.

DAIM NTAWV CEEB TOOM TXOG KEV CEEV TSIS PUB LWM TUS PAUB: Qhov CPUC DDTP, nyob rau hauv txoj kev tso cai los ntawm Public Utilities Code § 2881, yuav siv daim ntawv no los sau cov ntsiab lus hais txog yus tus kheej rau cov luag haujlwm los teev meem thiab txheeb ntaub ntawv nkaus xwb. Yog tias tsis tau muab hais tseg rau lwm yam, tas nrho cov ntsiab lus uas peb tau thov yog tej yam uas yuav tsum tau muab tuaj, thiab yog tias muab cov ntsiab lus tuaj tsis txhij yuav tshwm sim ua rau txoj kev txheeb yuav kev. Cov ntsiab lus uas tau muab xa tuaj yuav muab khaws cia yam uas txwv tsis pub lwm tus paub txog txij raws li txoj cai lij choj pom zoo tso cai thiab yuav muaj muab rau koj coj los saib xyuas dua los tau, yog tias koj thov tuaj. Qhov DDTP yeej ua raws cai li tsab cai Information Practices Act of 1977, thiab nws Txoj Cai Tswj Kev Ceev Tsis Pub Lwm Tus Paub (Privacy Policy) thiab cov ntsiab lus yuav tiv tauj tau yog nyob rau hauv Internet ntawm https://ddtp.cpuc.ca.gov/privacy.aspx

Leej Twg Thiaj Li Yuav Muaj Peev Xwm Txaus Qhia Kom Paub Meej Saib Kuv Puas Tsim Nyog Tau Cov Cuab Yeej Siv No? Tom qab teb nqe 1 tag, coj daim ntawv no mus rau cov neeg kawm tawm uas muaj tsab peem xwm kos npe rau tsab ntawv no xws li: Tus Kws Kho Mob, Tus Neeg Pab Tus Kws Kho Mob, Tus Neeg Ntsuam Xyuas Neeg Mob, Cov Kws Tsim Kom Hnov Lus Zoo, Tus Kws Kho Pob Ntseg, Tus Kws Kho Qhov Muag, Chav Muaj Kws Pab Khom Kom Tus Mob Zoo Kom Ua Tau Hauj Lwm, Tus Thawj Tswj Lub Tuam Tsev Kawm Ntawv Rau Cov Neeg Tsis Hnov Lus Ntawm Riverside/Fremont, los sis Tus Kws Qhia Kev Sib Txuas Lus. Ib tug ntawm cov neeg uas raug tso cai no yuav tsum sau txhab ntxiv rau nqe lus 2 ua ntej koj thiaj li yuav xa tau daim ntawv no tuaj rau peb. Peb yuav tsis yuav kev xee npe ntawm cov neeg xws li cov Kws Tshuaj Ntsuab (Herbalist), Kws Tig Pob Txha (Chiropractor), lossis Kws Nkaug Leeg (Acupuncturist).

Luam tawm tamsim no thiab thov kom koj tus neeg muaj ntawv khiav haujlwm teev meej muab tshooj ntawv ob no ua kom tiav ces muab daim ntawv rov xa rau koj xee npe thiab muab xa mus.

2. Muab ntu no rau ib tug neeg sawv cev muaj cai teb kom tiav. Have this section completed by an authorized Certifying Agent.

Impairment(s) of the Applicant (Check All That Apply):
Hearing Loss:
Mobility:
Notes:
I certify that the above named person has the impairment(s) marked above that restrict(s) his or her use of the telephone and qualifies for equipment provided under California state legislation.
Telephone ( )
Fax ( )
(No stamped signatures accepted)
*For Licensed Hearing Aid Dispensers – I certify that I have fitted the above person with an amplified device and have the individual's hearing records on file.

3. Xaiv ib txoj kev xa tsab ntawv no rov tuaj.

Nqa koj tsab ntawv teb tiav mus rau peb ib Lub Chaw Muab Kev pab thiab hu xovtooj mus qhia rau tib hnub ntawd: Saib qhov chaw ntawm Lub Chaw Muab Kev Pab nyob ntawm lub Web Site no (www.CaliforniaPhones.org)

Xa ntawv mus rau: CTAP logoCTAP/California Phones
P.O. Box 30310, Stockton, CA 95213

Fej ntawv mus: 1-800-889-3974

Yog koj xa daim ntawv foos mus, xa hauv email lossis fej daim ntawv foos mus, nrhiav tsab ntawv pom zoo xa hauv lub sijhawm ib lub asthiv thiab dhau ntawd ces hu mus rau lawv (lossis mus ntsib Lub Chaw Muab Kev Pab) kom lawv muab tus xovtooj raug rau koj! Dhau ntawd peb mam li xa koj tus xovtooj tuaj rau koj lossis koj tuaj yeem tuaj mus nqa tom Lub Chaw Muab Kev Pab.

Sijhawm ua haujlwm ntawm Lub Chaw: Hnub Mon–Fri (8 teev sawv ntxov–6 teev tsaus ntuj).

English: 1-800-806-1191
粵語: 1-866-324-8754
Hmoob: 1-866-880-3394
: 1-866-324-8747
Русский: 1-855-546-7500
Español: 1-800-949-5650
Tiếng Việt: 1-855-247-0106
Fax: 1-800-889-3974
TTY English: 1-800-806-4474
TTY Español: 1-844-867-1135
English email:
info@CaliforniaPhones.org
Email en Español:
info-es@CaliforniaPhones.org